Szkoła pierwsza klasa

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole realizuje projekt „Szkoła pierwsza klasa”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach

Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działania 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna”

poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020

dofinansowanie