Jesteś tutaj:

Kategoria: Gospodarka odpadami

Odpady komunalne – 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. jest P. U. H. „ MA-GA” Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.
 • bioodpadów stanowiących odpady komunalne jest: Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Gniewoszów przy ulicy Lubelskiej 16, 26-920 Gniewoszów.

 • Zlokalizowany jest w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 8.00-15.00.

 • Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, chemikalia, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, popiół, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. jest P. U. H. „ MA-GA” Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

5) Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych:

 • Usługi Transportowe Jacek Borkowski ul. Krasińskiego 43, 06-400 Ciechanów tel: 500-651-861
 • Nador FHU Dorota Wojsz, ul. K. Warchalskiego 2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel: 888-770- 778

6) Adresy zbierania opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Opony od ciągników i maszyn rolniczych przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleksowie.

Poziomy recyklingu w 2019 r.

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

41,26 %

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

4,38 %

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

9,35 %

PREZERO SERNICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

20,84 %

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

PREZERO Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2019 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 21,89 %
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 33,97 %.

 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 69,08 %.

Odpady komunalne – 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

2) Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Gniewoszów przy ulicy Lubelskiej 16, 26-920 Gniewoszów.
Zlokalizowany jest w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 8.00-15.00.
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, chemikalia, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, popiół, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

5) Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych:

 • Nador FHU Dorota Wojsz, ul. K. Warchalskiego 2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel: 888-770- 778
 • Usługi Transportowe Jacek Borkowski ul. Krasińskiego 43, 06-400 Ciechanów tel: 500-651-861

6) Adresy zbierania opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Opony od ciągników i maszyn rolniczych przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleksowie.

Odpady komunalne – 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2020 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

2) Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Gniewoszów przy ulicy Lubelskiej 16, 26-920 Gniewoszów.
Zlokalizowany jest w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 8.00-15.00.
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, chemikalia, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, popiół, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2020 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

5) Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych:

 • Nador FHU Dorota Wojsz, ul. K. Warchalskiego 2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel: 888-770- 778
 • Lub -Eko-Plus ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin tel: 502-636-439
 • ZUH Lobo ul. Doktora Perzyny 130, 26-700 Zwoleń tel: 734-160-001
 • Usługi Transportowe Jacek Borkowski ul. Krasińskiego 43, 06-400 Ciechanów tel: 500-651-861

6) Adresy zbierania opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Opony od ciągników i maszyn rolniczych przyjmowane są w Punkcie selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleksowie.

Poziom recyklingu w 2018 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2018 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

10,00%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

32,38%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

22,23%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

1,10%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

23,00%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

20,45%

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2018 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 32,36%
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 21,13 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 73,69%.

Odpady komunalne – 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2019 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2019 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Poziom recyklingu w 2017 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2017 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

14,60%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

95,00%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

21,88%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

55,76%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

(spoza systemu gminnego)

143,96%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

20,17%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

0,02%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

0,00%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

(spoza systemu gminnego)

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

(spoza systemu gminnego)

0,00%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2017 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 25,70%
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 29,50 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%.

Odpady komunalne – 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2018 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2018 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Odpady komunalne – 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.07.2017 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.07.2017 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Odpady komunalne – 01.05.2017 r. – 30.06.2017 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.05.2017 r. do 30.06.2017 r. roku jest firma „MA-GA” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.05.2017 r. do 30.06.2017 r. jest firma „MA-GA” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Poziom recyklingu

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2016 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

43,7%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

18,11%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

36,21%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

21,01%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

0,00

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

0,00

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

0,00

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

Nie ustalono

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

Nie ustalono

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

Nie ustalono

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

Nie ustalono

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2016 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 17,90 %.
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 0,00 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie ustalono.

Zmiana godzin pracy PSZOK

Więcej o: Zmiana godzin pracy PSZOK

Informujemy, iż od 04 stycznia 2017 roku zmianie uległy godziny przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt czynny jest w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 08:00 do 15:00, oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 7.00 – 15.00

Odpady komunalne – 2017 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2017 roku jest firma ATK Recykling

Radom ul. Chorzowska 3.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów jest firma ATK Recykling Radom ul. Chorzowska 3.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

PSZOK

Informujemy, iż od 28 lipca 2016 roku zmianie uległy godziny przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt czynny jest w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 09:00 do 14:00.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem PSZOK

POBIERZ REGULAMIN

Ważne

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gniewoszów zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł.

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwalona przez Radę Gminy Gniewoszów metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach na terenie gminy Gniewoszów stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Dla odpadów zbieranych selektywnie stawka wynosi 5 zł miesięcznie od osoby, dla odpadów zbieranych nieselektywnie stawka wynosi 10 zł miesięcznie od osoby.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.,

– za styczeń, luty, marzec 2016 r., – do 15.03.2016 r.

– za kwiecień, maj, czerwiec 2016 r., – do 15.06.2016 r.

– za lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r., – do 15.09.2016 r.

– za październik, listopad, grudzień 2016 r., – do 15.12.2016 r.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty za dłuższy okres niż jeden kwartał.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy Nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.

Dokumentem, na podstawie którego należy uiszczać opłatę jest złożona uprzednio deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany miejsca zamieszkania, zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Gniewoszów terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Informacje i zapytania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów, pokój Nr 14, tel: 48 621-50 03 wew. 24.

Do góry