Jesteś tutaj:

Kategoria: Gospodarka odpadami

INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW 2023 r.

Więcej o: INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW 2023 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2023 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów Więcej „INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW 2023 r.”

INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW

Więcej o: INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2022 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów Więcej „INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW”

Poziomy recyklingu w 2021 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2021 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

20,52%

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

4,23%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

0,00 %

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

11,79 %

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2021 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 24,38 %
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 0,66 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 92,02 %.

Odpady komunalne – 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. jest P. U. H. „ MA-GA” Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.
 • bioodpadów stanowiących odpady komunalne jest: Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Gniewoszów przy ulicy Lubelskiej 16, 26-920 Gniewoszów.

 • Zlokalizowany jest w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 8.00-15.00.

 • Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, chemikalia, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, popiół, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. jest P. U. H. „ MA-GA” Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

5) Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych:

 • Usługi Transportowe Jacek Borkowski ul. Krasińskiego 43, 06-400 Ciechanów tel: 500-651-861
 • Nador FHU Dorota Wojsz, ul. K. Warchalskiego 2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel: 888-770- 778

6) Adresy zbierania opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Opony od ciągników i maszyn rolniczych przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleksowie.

Poziomy recyklingu w 2020 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2020 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

52,19 %

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

10,53%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

0,00 %

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

2,79 %

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2020 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 44,80 %
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 0,87 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 95,81 %.

Poziomy recyklingu w 2019 r.

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

41,26 %

PREZERO SERVICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

4,38 %

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

9,35 %

PREZERO SERNICE Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

20,84 %

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

PREZERO Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2019 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 21,89 %
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 33,97 %.

 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 69,08 %.

Odpady komunalne – 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

2) Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Gniewoszów przy ulicy Lubelskiej 16, 26-920 Gniewoszów.
Zlokalizowany jest w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 8.00-15.00.
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, chemikalia, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, popiół, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

5) Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych:

 • Nador FHU Dorota Wojsz, ul. K. Warchalskiego 2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel: 888-770- 778
 • Usługi Transportowe Jacek Borkowski ul. Krasińskiego 43, 06-400 Ciechanów tel: 500-651-861

6) Adresy zbierania opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Opony od ciągników i maszyn rolniczych przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleksowie.

Odpady komunalne – 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2020 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

2) Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Gniewoszów przy ulicy Lubelskiej 16, 26-920 Gniewoszów.
Zlokalizowany jest w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 8.00-15.00.
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, chemikalia, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, popiół, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2020 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

5) Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych:

 • Nador FHU Dorota Wojsz, ul. K. Warchalskiego 2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel: 888-770- 778
 • Lub -Eko-Plus ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin tel: 502-636-439
 • ZUH Lobo ul. Doktora Perzyny 130, 26-700 Zwoleń tel: 734-160-001
 • Usługi Transportowe Jacek Borkowski ul. Krasińskiego 43, 06-400 Ciechanów tel: 500-651-861

6) Adresy zbierania opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Opony od ciągników i maszyn rolniczych przyjmowane są w Punkcie selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleksowie.

Poziom recyklingu w 2018 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2018 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

10,00%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

32,38%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

22,23%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

1,10%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

23,00%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

20,45%

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

(spoza systemu gminnego)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2018 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 32,36%
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 21,13 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 73,69%.

Odpady komunalne – 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2019 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2019 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Poziom recyklingu w 2017 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2017 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

14,60%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

95,00%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

21,88%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

55,76%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

(spoza systemu gminnego)

143,96%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

20,17%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

0,02%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

0,00%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

(spoza systemu gminnego)

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

(spoza systemu gminnego)

0,00%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2017 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 25,70%
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 29,50 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%.

Odpady komunalne – 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2018 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2018 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Odpady komunalne – 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.07.2017 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.07.2017 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Odpady komunalne – 01.05.2017 r. – 30.06.2017 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.05.2017 r. do 30.06.2017 r. roku jest firma „MA-GA” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.05.2017 r. do 30.06.2017 r. jest firma „MA-GA” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Poziom recyklingu

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2016 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

43,7%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

18,11%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

36,21%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

21,01%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

0,00

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

0,00

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

0,00

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

Nie ustalono

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

Nie ustalono

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

Nie ustalono

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

Nie ustalono

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2016 r. przez gminę Gniewoszów

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 17,90 %.
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 0,00 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie ustalono.

Zmiana godzin pracy PSZOK

Więcej o: Zmiana godzin pracy PSZOK

Informujemy, iż od 04 stycznia 2017 roku zmianie uległy godziny przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt czynny jest w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 08:00 do 15:00, oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 7.00 – 15.00

Odpady komunalne – 2017 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2017 roku jest firma ATK Recykling

Radom ul. Chorzowska 3.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów jest firma ATK Recykling Radom ul. Chorzowska 3.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Do góry