Odpady komunalne – 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2020 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

2) Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Gniewoszów przy ulicy Lubelskiej 16, 26-920 Gniewoszów.
Zlokalizowany jest w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 8.00-15.00.
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, chemikalia, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, popiół, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.01.2020 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

5) Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych:

  • Nador FHU Dorota Wojsz, ul. K. Warchalskiego 2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel: 888-770- 778
  • Lub -Eko-Plus ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin tel: 502-636-439
  • ZUH Lobo ul. Doktora Perzyny 130, 26-700 Zwoleń tel: 734-160-001
  • Usługi Transportowe Jacek Borkowski ul. Krasińskiego 43, 06-400 Ciechanów tel: 500-651-861

6) Adresy zbierania opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Opony od ciągników i maszyn rolniczych przyjmowane są w Punkcie selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleksowie.