Doposażenie Klubu „SENIOR+” w Gniewoszowie w sprzęt komputerowy

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów poprzez zakup 8 nowych laptopów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów i przyczyni się do wsparcia i aktywizacji osób starszych, poprawy jakości życia osób w okresie późnej dojrzałości poprzez promocję aktywności intelektualnej, wzmocnienia pozycji seniorów w lokalnym środowisku oraz zmniejszenia poczucia osamotnienia i izolacji osób starszych.

Realizatorem projektu jest Gmina Gniewoszów.


Rozliczenie dotacji

Raport końcowy