Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gniewoszów – stan na dzień 31.12.2022r.

Na podstawie porozumienia zawartego między WFOŚiGW i Gminą Gniewoszów, Urząd Gminy w Gniewoszowie prowadzi punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. W ramach w/w programu od początku jego funkcjonowania tj. od września 2018 r. na terenie Gminy zostały zrealizowane cele programu w następującym zakresie:

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 66
liczba zwartych umów o dofinansowanie: 57
liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 19
kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy: 437 001,10 zł