Ważne

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gniewoszów zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł.

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwalona przez Radę Gminy Gniewoszów metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach na terenie gminy Gniewoszów stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Dla odpadów zbieranych selektywnie stawka wynosi 5 zł miesięcznie od osoby, dla odpadów zbieranych nieselektywnie stawka wynosi 10 zł miesięcznie od osoby.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.,

– za styczeń, luty, marzec 2016 r., – do 15.03.2016 r.

– za kwiecień, maj, czerwiec 2016 r., – do 15.06.2016 r.

– za lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r., – do 15.09.2016 r.

– za październik, listopad, grudzień 2016 r., – do 15.12.2016 r.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty za dłuższy okres niż jeden kwartał.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy Nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.

Dokumentem, na podstawie którego należy uiszczać opłatę jest złożona uprzednio deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany miejsca zamieszkania, zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Gniewoszów terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Informacje i zapytania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów, pokój Nr 14, tel: 48 621-50 03 wew. 24.