Zabezpieczenie schronienia

Mając na uwadze zapisy art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późń. zm.) do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w związku z powyższym informujemy, że w dniu 17 listopada 2020r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem kozienickim a Centrum Służby Rodzinie z Domem Samotnej Matki w Łodzi, ul Broniewskiego 1a, na realizację usług w ramach ww. zadań

Rolą domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest całodobowe, okresowe zaspokajanie potrzeb bytowych i świadczenie usług wspomagająco-opiekuńczych. Jednocześnie ten typ ośrodków wsparcia zajmuje się udzielaniem pomocy o charakterze interwencyjnym tzn. zapewnieniem schronienia i wsparcia podczas interwencji kryzysowej. W tego rodzaju placówkach, mogą znaleźć schronienie matki lub ojcowie albo inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, dotknięte przemocą w rodzinie. Placówki te zapewniają możliwość odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawców przemocy i przezwyciężenia trudnej sytuacji kryzysowej.

W przypadku konieczności udzielenia schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu Kozienickiego prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszania lub Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Kozienicach.

Procedura zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005r.Nr 43, poz.417 i 418):

Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu samotnej matki  składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Ośrodek kompletuje dokumenty:

  • wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie,
  • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do umieszczenia
    w domu,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jeżeli takie jest wydane.
  • opinię ośrodka zawierającą uzasadnienie pobytu w domu.

W terminie 14 dni i przekazuje je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach –  Starosty Powiatu Kozienickiego, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.