27 maja Dzień Samorządowca

Już po raz 21 obchodzimy dzień Samorządu terytorialnego. Upamiętnia on datę pierwszych wyborów samorządowych w dniu 27 maja 1990 roku.

Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej, przekazane przez ustawodawcę.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Art. 15.

  1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.
  2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.

Art. 16.

  1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
  2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Samorząd terytorialny można podzielić na samorząd lokalny oraz samorząd regionalny. Samorząd lokalny obejmuje samorząd gminny i samorząd powiatowy. Do gmin należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponad gminnym. Samorząd lokalny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców.

Samorząd regionalny tworzy samorząd województwa, który wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, głównie związane z rozwojem regionalnym.

Obecnie (stan na 01.01.2021) Polska dzieli się na 16 województw, 314 powiatów  i 2 477 gmin (302 miejskich w tym 66 miast na prawach powiatu, 652 miejsko-wiejskich oraz 1 523 wiejskich).

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim samorządowcom.

Marcin Szymon Gac

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Maciej Baran

Przewodniczący Rady Gminy