System zbiórki opakowań

Fundacja Nasza Ziemia w 2017 roku podjęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (PSOR), które skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego w sklepach zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych substancjach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie (np. nawozów i biocydów). System PSOR stanowi realizację obowiązku prawnego nałożonego na firmy z branży środków ochrony roślin, sprzedawców oraz użytkowników przez ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Z badań przeprowadzonych przy rozpoczęciu współpracy wynika, że rolnicy dobrze znają zasady gospodarowania opakowaniami: blisko ¾ z nich oddaje je do sklepu. Natomiast spośród właścicieli działek i ogrodów przydomowych, tylko ⅓ prawidłowo z nimi postępuje, a ich wiedza w tym aspekcie jest powierzchowna. Dlatego naszym wspólnym celem jest stałe podnoszenie świadomości wśród wszystkich użytkowników środków ochrony roślin: profesjonalnych, działkowców oraz właścicieli ogródków przydomowych, w jaki sposób prawidłowo postępować z opakowaniami.

Wspólnie z PSOR postawiliśmy sobie za cel, edukowanie społeczeństwa w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin. Opakowania te, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, należy zwrócić do sklepu. Opakowania po środkach niebezpiecznych nie powinny dostawać się do strumienia odpadów komunalnych. Ma to związek z bezpieczeństwem zbiórki oraz specjalnym sposobem gospodarowania
nimi.

Przekazanie opakowań do sklepów to gwarancja, że zostaną one w prawidłowy i zgodny z prawem sposób zagospodarowane. Ze sklepów odbiera je Operator Systemu PSOR, który posiada wszelkie uprawnienia do transportu
i przetwarzania opakowań po środkach niebezpiecznych.

Więcej informacji nt. zasad zbiórki można znaleźć na stronie www.systempsor.pl na kanale youtube System Zbiórki Opakowań PSOR