BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI, W WYKOPACH I ZBIORNIKACH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Prace związane z obsługą ciągników, agregatów, kombajnów, prace na drzewach, prace remontowo-budowlane, załadunkowe i wyładunkowe wymagają wchodzenia i schodzenia. Dotyczy to także korzystania z różnego rodzaju zbiorników w zagłębieniach, użytkowania pomieszczeń magazynowych na strychach i w piwnicach, zabudowań inwentarskich oraz mieszkalnych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyposażenie budynków i maszyn, oraz używanie obuwia antypoślizgowego. W miejscu pracy powinien zawsze panować porządek.

JAKI SPRZĘT POWINIEN BYĆ WYKORZYSTYWANY DO PRACY NA WYSOKOŚCI?

  • Drabina używana w obejściu gospodarskim powinna być bezpieczna:
    • wykonana z mocnych podłużnic, których odległość jednej od drugiej wynosi minimum 0,3m;
    • z mocnymi szczeblami, przymocowanymi do podłużnic w odstępach nie większych niż 0,3 m;
    • wyposażona w zabezpieczenie przed przechyleniem, odchylaniem do tyłu i poślizgiem: u góry-haki zaczepowe, u dołu – zakończenie gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża;
    • wyposażona dodatkowo w uchwyty służące do przytrzymywania się w czasie wchodzenia i schodzenia.
  • SCHODY

Schody powinny być mocne, wykonane z antypoślizgowego materiału i wyposażone w wygodne poręcze umieszczone z obu stron na wysokości 1,1 m-jeżeli mają powyżej 5 stopni. Najbardziej bezpieczne są schody o kącie nachylenia 300, stopniach o wysokości 0,17 m i głębokości około 0,29 m, wyposażone w podesty i barierki o mocnej, stabilnej konstrukcji.

Schody i drabiny zawsze powinny być czyste, a ich powierzchnie antypoślizgowe.

Maszyny używane w gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, w podesty robocze do przyczep.

Jeżeli podczas prac transportowych konieczne jest wchodzenie na przyczepę, należy stosować odpowiednio długą drabinę, na czas przejazdu mocowaną do burty przyczepy.

Jeśli wykonujesz wykopy, zwłaszcza głębokie(powyżej 1 m) i wąskie stosuj zabezpieczenia przed osunięciem się ziemi, a na powierzchni ustawiaj barierę chroniącą przed wpadnięciem albo oznacz wykop w  widocznym  z daleka sposób.

Podczas wchodzenia do różnego rodzaju zbiorników(szamb, zbiorników gnojowicy, studni) pracuj zespołowo i bezwzględnie stosuj mocną linę ubezpieczającą, która w razie konieczności pozwoli wydobyć cię na zewnątrz przez osoby asekurujące na powierzchni.

Przy pracach wewnątrz zbiornika należy korzystać z maski przeciwgazowej, aby nie ulec zatruciu.

W ZBIORNIKACH NA GNOJOWICĘ GROMADZĄ SIĘ NIEBEZPIECZNE GAZY TAKIE JAK AMONIAK, METAN CZY SIARKOWODÓR.

ZADBAJ ABY PODWÓRZE GOSPODARSTWA MIAŁO WYRÓWNANĄ I UTWARDZONĄ POWIERZCHNIĘ, ABY PANOWAŁ NA NIM PORZĄDEK CO OGRANICZY RYZYKO WYSTĄPIENIA WYPADKU.

Źródło – Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego życzy Państwu bezwypadkowej pracy. Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej placówki terenowej Kasy, jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.