Dodatek osłonowy

Od dnia 29 stycznia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie ponownie przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.    

Wnioski dostępne są  w Ośrodku.

Dodatek osłonowy w 2024 roku jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku osłonowego.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje:
•    gospodarstwom domowym jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2.100,00zł miesięcznie,
•   gospodarstwom domowym wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1.500,00 zł na osobę miesięcznie.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Zgodnie z przepisami ustawy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.
Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych organ ustala we własnym zakresie. Przy obliczeniu dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
Dochód z gospodarstwa rolnego, a także dochód nieopodatkowany (np. alimenty, stypendia socjalne) są wykazywane na składanych przez wnioskodawcę oświadczeniach.

Jaka będzie wysokość świadczenia?

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
•    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
•    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
•    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

•    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
•    429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
•    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
•    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Minimalna wysokość świadczenia to 20,00 zł.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego?

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski w formie papierowej można złożyć:

•    w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16 w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej   (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysyłana będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
Informację odebrać można również w siedzibie Ośrodka.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.