Informacja

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, iż  przystąpił do przeprowadzenia analizy problemu zjawiska ubóstwa energetycznego.

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, która umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

Ubóstwo energetyczne –  to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym bardzo proszę, aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły załączoną ankietę oraz dostarczyły ją do Urzędu Gminy w Gniewoszowie w terminie do 25 września  2023 r. bądź elektronicznie na adres: gmina@gniewoszow.pl

Dane zebrane za pośrednictwem ankiet posłużą do poznania liczby osób potencjalnie narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego, w porównaniu do ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminę Gniewoszów, a w konsekwencji do opracowania niezbędnych instrumentów oraz oszacowania środków na walkę z tym zjawiskiem.


ANKIETA DOT. DIAGNOZY PROBLEMU UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO