Informacja o LI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o LI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 27 września 2023 r. (środa) o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 — 2031.
  2. w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
  3. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Gniewoszów na prace konserwaorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów.
  5. w sprawie wyrażenia zgoda na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Gniewoszów.
  6. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2023-2030.
  7. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
 6. Pytania i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.