Informacja – opłata za odpady komunalne 2024

      Urząd gminy w Gniewoszowie informuje, iż od 01.01.2024 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi:

– 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 – 40,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

0,50 gr/osoby/ m-c – zwolnienie  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach.

Urząd gminy w Gniewoszowie przypomina, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:

– za styczeń, luty, marzec – do 15.03.2024 r,

– za kwiecień, maj, czerwiec – do 15.05.2024 r.,

– za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15.09.2024 r.,

– za październik, listopad, grudzień – do 15.11.2024 r.

 

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy: 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051,  u inkasenta, w placówkach pocztowych, w placówkach bankowych lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska