Kontrola wywozu nieczystości

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, iż obowiązkiem właściciela/użytkownika nieruchomości wynikającym z ustawy   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) jest posiadanie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Z uwagi na powyższe mieszkańcy którzy jeszcze nie okazali dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę mają obowiązek dostarczyć  rachunek do Urzędu Gminy pokój  nr 8 w terminie do 30.01.2024r 

Tel. 048/621 5003 wew.22