Kontrola wywozu nieczystości

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Gniewoszowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowym obowiązku właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych do okazania  dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do  okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, paragony). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów tj. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku a w przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż  raz do roku.