Nie wypalaj traw

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków rowów, pasów przydrożnych trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.