Ogłoszenie

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wysokie Koło

W związku ze zbliżającym się upływem terminu składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej informuję, iż wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, którymi są:

  • osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
  • osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę gruntową lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w wyżej wymienionym okresie nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

Wniosek powinien zawierać:

  • określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
  • imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)
  • nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a ww. ustawy
    wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku należy wskazać dowody, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Wnioski należy składać do Starosty Kozienickiego, na adres Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.
Termin składania wniosków upływa 9 sierpnia 2019 r

Wójt Gminy Gniewoszów
Marcin Szymon Gac