Zakończenie realizacji zadania

„Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2023”.

Wójt gminy Gniewoszów informuje, że realizacja zadania pod nazwą „Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2023”, została zakończona.

Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z umową dotacji zawartą w dniu 18.09.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Gniewoszów na realizację przedmiotowego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 34 680,96 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 34 680,96 zł. Łącznie usunięto 72,00 Mg azbestu. Wykonawcą prac była firma HUBER Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska, wyłoniona w trybie zapytania ofertowego. W ramach zadania wykonano: transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Gniewoszów. Produkty, które zostały usunięte i zutylizowane w ramach zadania to płyty z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych, jak również azbest złożony na działkach. Uzyskany efekt ekologiczny i rzeczowy materiałów zawierających azbest, które zostały unieszkodliwione wg źródła ich pochodzenia: 72,00 Mg. W kolejnych latach Gmina Gniewoszów również będzie się starała pozyskać dofinansowanie na odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy. W celu odbioru wyrobów zawierających azbest z posesji, właściciel odpowiedzialny jest za przygotowanie płyt azbestowych na palecie i zabezpieczenie folią. Kolejnym etapem jest zgłoszenie odbioru zabezpieczonych płyt azbestowych do Urzędu Gminy w Gniewoszowie (pok. 8).

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska