Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2018r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.