Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gmina Gniewoszów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole.
 2. Przedmiot zamówienia:
  obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. oraz instalacji c.o. w :

  1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie – kotłownia olejowa (zadanie nr 1),
  2. Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole – kotłownia węglowa (zadanie nr 2),
  3. Urzędzie Gminy w Gniewoszowie – kotłownia węglowa (zadanie nr 3).
 3. Termin realizacji zamówienia od 15.10.2017 do 15.04.2018 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16,26-920 Gniewoszów „Obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. w sezonie grzewczym 2017/2018”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok 11 , przesłać pocztą, kurierem, pocztą elektroniczną na adres gmina@gniewoszow.pl lub faksem pod nr 48 62 15 046

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 29.09.2017 godz 12:00. Oferta w ww. dacie musi znaleźć się u zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami