Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu  24 listopada 2016 (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja na temat funkcjonowania systemu  ubezpieczeń społecznych rolników oraz bieżącej działalności Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kozienicach
 4. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na na terenie Gminy Gniewoszów. 
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako  podstawa obliczenia podatku  rolnego na obszarze Gminy Gniewoszów na 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej  jako podstawa obliczenia  podatku leśnego na obszarze Gminy  Gniewoszów na 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewoszów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki  opłaty targowej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały  budżetowej  na 2016r. Nr XI/68/15Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmiany „Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.