Informacja o LIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o LIVsesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok;
  3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024-2031;
  4. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.;
  5. w sprawie odroczenia terminu spłaty części należności z tytułu udzielonej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie;
  6. w sprawie odroczenia terminu spłaty części należności z tytułu udzielonej pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Oleksowie;
  7. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2024r.;
  8.  w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
 6. Pytania i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.