Informacja o XLIV – sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XLIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023-2031
  4. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  5. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2022-2024”;
  6. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniewoszów na lata 2022-2028
  7. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2023 r.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad