Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Zdrowia

Szanowni Państwo,

Główny Inspektor Sanitarny zwrócił się do wojewodów z prośbą o upowszechnienie wśród władz samorządu terytorialnego opracowań dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

Wobec powyższego, w załączeniu przekazuję Państwu przedmiotowe opracowania:

1. Bezpieczeństwo wodne w budynkach

– stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Water safety in buildings”, do którego Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania.

2. Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella

– zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, opracowanie zostało przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

     Powszechność bytowania bakterii Legionella w środowisku wodnym, przy występowaniu sprzyjających warunków do jej rozwoju, może skutkować zachorowaniami na legionelozę, chorobę ciężkiego zapalenia płuc. Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi w układzie oddechowym poprzez inhalację skażonego aerozolu. Zakażenie nie przenosi się poprzez picie skażonej wody, ani z człowieka na człowieka.

     Mając powyższe na uwadze, bardzo proszę o podjęcie działań w zakresie upowszechniania przekazywanych przy niniejszym piśmie publikacji. Dotarcie z nimi do jak najszerszej grupy odbiorców daje możliwość kształtowania dobrych praktyk minimalizujących ryzyko zagrożeń zachorowań na legionelozę.

     Jak wskazał Główny Inspektor Sanitarny, ww. opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy, stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

                              Łączę wyrazy szacunku i poważania

 

                                                                                                                                                      Urszula Kuroczycka
                                                                                                                                        Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia

Załączniki:

1. Bezpieczeństwo wodne w budynkach.

2. Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków.