Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza nabór na zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej w Urzędzie Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów

Nazwa stanowiska: pomoc administracyjna

O zatrudnienie w ramach stażu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania.

Wymagania niezbędne:

 1. Status osoby bezrobotnej, kwalifikującej się do odbycia stażu.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Status bezrobotnego – Profil II.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość obsługi komputera.
 2. Komunikatywność, kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Pomoc w prowadzeniu sekretariatu.
 2. Pomoc w przyjmowaniu, wysyłaniu i rozdzielaniu korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu.
 3. Pomoc w prowadzeniu ewidencji korespondencji.
 4. Pomoc w prowadzeniu rejestru skarg i wniosków oraz innych pism wpływających do urzędu.
 5. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych, książki wyjść i pozostawania po godzinach.
 6. Przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń na tablicy.
 7. Pomoc przy archiwizacji dokumentów.
 8. Praca na programach komputerowych.
 9. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań.
 10. Pomoc w przygotowaniu decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw.
 11. Pomoc przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.
 12. Nauka koordynacji i sporządzania dokumentacji przy wycince drzew.

Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys.
 3. Kserokopia świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 5. Kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 6. Oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016. poz. 902)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: „ Nabór na stanowisko: stażysta ” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gniewoszów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewoszów.

Wójt Gminy Gniewoszów zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

Gniewoszów, dnia 01 września 2016 r.