Obwieszczenie

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 12 ust. l, w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – dalej ustawy, oraz zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 7 maja 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 40/SPEC/2020 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości , w celu w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia warunków geotechnicznych, w celu wykonania w/w przedsięwzięć.

 Treść obwieszczenia