Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2022 r. upłynął termin płatności czwartej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieuregulowanie w/w należności nakłada na gminę obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Przed przystąpieniem do postępowania egzekucyjnego istnieje obowiązek przesłania upomnień.

Kolejnym etapem postępowania będzie wystawienie tytułu wykonawczego i podjęcie dalszych czynności egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności. Koszty tego postępowania obciążą dłużników.

Wobec powyższego prosimy o bezzwłoczne uregulowanie wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska