Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE
o pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew na pniu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drzew z gatunku brzoza i dąb rosnących na działce nr 388 o pow. 0,62 ha w m. Markowola.

Kupujący drzewa na pniu zobowiązany jest do:

  • wycięcia drzew na całej powierzchni działki,
  • uprzątnięcia gałęzi i konarów i usunięcia karp wraz z korzeniami,
  • oczyszczenia terenu po wycince,
  • uporządkowanie terenu,

Wszystkie ww. czynności winny zostać wykonane przez uprawnione do tego osoby, zgodnie z przepisami prawa i zasadami bhp w terminie do 30.03.2018 r. Za bezpieczeństwo przeprowadzonych prac oraz ewentualne szkody podczas ich wykonywania wyłączną odpowiedzialność ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.

Zainteresowani winni złożyć ofertę na załączonym druku do dnia 31 stycznia 2018 r., do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, pok. nr 11. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Nabywcy i umieszczona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta przetarg na sprzedaż drzew na pniu.”

Zaleca się żeby Kupujący obejrzał rosnące drzewa oraz zgromadził wszelkie informacje , które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy .

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szafranek, e-mail: gmina@gniewoszow.pl ,faks 48 62 15 046, tel. 48 62 15 003 w. 27

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty znajduje się w załączniku.

Wójt Gminy Gniewoszów

Pobierz załącznik