Omówienie projektu uchwały

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – w naszym przypadku Radę Gminy – obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwalony program jest dokumentem określającym politykę samorządu lokalnego wobec organizacji pozarządowych. Program określa w szczególności: cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy oraz przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, formy współpracy, okres realizacji programu, wysokość środków przeznaczanych na realizację programu, sposób realizacji programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi wynosi 3 000 zł.

Program został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w terminie od 31 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. w sposób określony w uchwale nr XI/63/11 Rady Gminy Gniewoszów z 21 listopada 2011 roku w sprawie zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W czasie trwania konsultacji nie wpłynęła żadna opinia ze strony organizacji pozarządowych.