Przyjmowanie zgłoszeń o szkodach w gospodarstwach rolnych

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gniewoszów w dniach 18-21.04.2020 przymrozków, istnieje możliwości dokonywania zgłoszeń o zaistniałych szkodach w gospodarstwach rolnych, których uprawy dotknięte zostały klęską przymrozków wiosennych, ostateczny termin składania wniosków o szacowanie szkód upływa z dniem 29 maja 2020 r.

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie za rok 2020 złożony w ARIMR, kopię paszportów posiadanych zwierząt oraz kopię księgi stada. Producenci którzy mają ubezpieczone swoje uprawy, dołączają kserokopię polisy.

Wnioski można składać w Urzędzie, pok. nr 15. Druki wniosków, można pobrać w tutejszym urzędzie pok. nr 15 tel. 48 621 50 03 lub wydrukować ze strony urzędu gminy.

Marcin Szymon Gac     

/-/ Wójt Gminy Gniewoszów

Wniosek o oszacowanie szkód

Słownik nazw które należy stosować we wniosku