Zakończenie przebudowy drogi w Zwoli

W lipcu br. zakończyliśmy roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zwola”.

W ramach realizacji projektu wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchnię o długości 700 m i szerokości 3,50 m z destruktu asfaltowego o grubości 5 cm, która została utrwalona emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.

Ponadto zostały utworzone pobocza, dwie mijanki i zjazdy. Przeprowadzono prace związane z odmuleniem i oczyszczeniem przepustu rurowego wraz z wykonaniem ścianek czołowych z kamienia polnego na zaprawie cementowo – piaskowej.

Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 234 535, 88 zł, z czego 100 tys. zł zostało sfinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Mamy nadzieję, że przebudowa drogi podwyższy jej standardy użytkowe oraz pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.