Zakupu lasów

Nadleśnictwo Zwoleń informuje, że zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych pod zalesienie.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwaleń informuje, że zainteresowany jest zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Grunty te mogą być nabyte przez Nadleśnictwo w szczególności:

 1. Ich bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
 2. Zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
 3. Regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Oferowany do sprzedaży grunt powinien:

 • być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),
 • w powszechnej ewidencji gruntów i budynków stanowić grunt leśny – Ls,
 • w przypadku gruntów nieleśnych grunt powinien być przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia, lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której przeznaczony jest pod zalesienie,
 • mieć uregulowany stan prawny,
 • nie być obciążony na rzecz osób trzecich,
 • nie występują spory graniczne,
 • ma ustalone w terenie granice.

W celu zaproponowania zbycia nieruchomości należy złożyć do Nadleśnictwa Zwoleń ofertę sprzedaży i załączyć następujące dokumenty dotyczące tej nieruchomości:

 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopię mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, który obejmuje las lub grunt przeznaczony do zalesienia. W przypadku braku planu miejscowego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której grunt przeznaczony jest pod zalesienie. W przypadku ich braku stosowną informację,
 • oznaczenie księgi wieczystej,
 • oświadczenie właściciela nieruchomości o braku sporów granicznych oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich oraz informację o częściach składowych i przynależnościach.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwaleń złoży do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, pisemny wniosek o zgodę na zakup nieruchomości.

Nieruchomość będzie mogła zostać nabyta przez Nadleśnictwo po uzyskaniu wymienionej powyżej zgody za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości Nadleśnictwo Zwoleń prosi o kontakt pod numerem telefonu: 48 676 20 21 wew. 34.