Zaproszenie na LII sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w LII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Gniewoszów w bieżącym roku szkolnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok;
  2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  3. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewoszowie;
  4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2025.
 8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 9. Pytania i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.