Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za 2017r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017r. i sprawozdania finansowego, w tym:
  • przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za rok 2017 i sprawozdania finansowego;
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  • dyskusja;
  • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2017 i sprawozdania finansowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
  • zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewoszów;
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Gniewoszowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewoszów;
  • dyskusja;
  • głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewoszów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Gniewoszowie za 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.