Aktualności

Floriany

Więcej o: Floriany

Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

Więcej nagród w Konkursie FLORIANY!

Teraz zgłoszenia nadsyłać mogą zarówno zespoły tworzone przez OSP i partnerów, jak też OSP, które zrealizowały projekty samodzielnie.

Więcej czasu na nadsyłanie zgłoszeń!
Termin upływa 28 lutego 2017 r.

Z radością informujemy, że na wniosek Ochotniczych Straży Pożarnych organizatorzy rozszerzyli zakres Konkursu FLORIANY o inicjatywy podejmowane samodzielnie przez OSP, ustanawiając dodatkowe nagrody i statuetki za najlepsze projekty zrealizowane w latach 2015–2016. W związku z tym przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych do 28 lutego br. Czekamy na Was!
Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie floriany.zosprp.pl w zakładce KONKURS.

Zawiadomienie

Więcej o: Zawiadomienie

O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD l LUTEGO 2017 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r, poz. 250 ze zm.) zawiadamiam:

Rada Gminy w Gniewoszowie uchwałą Nr XXIII.15.1116 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty określiła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Więcej „Zawiadomienie”

Spotkanie z pisarką Moniką Sawicką.

Więcej o: Spotkanie z pisarką Moniką Sawicką.

W poniedziałek w naszej gminie gościła autorka kilkunastu książek Pani Monika Sawicka. O godz. 10:30 spotkała się z przedszkolakami, którym opowiadała jak powstaje książka. Przykładem była przez nią napisana książeczka „O Kajtku szczęściarzu”, czytała jej fragmenty i zadawała dzieciom pytania, na które chętnie odpowiadały. Następnie przeprowadziła warsztaty z uczniami kl. VI ze Szkoły Podstawowej z Gniewoszowa oraz Wysokiego Koła zatytułowane: „Książka moich marzeń”. Dzieci w kilku osobowych grupach samodzielnie wykonywały książki o swoich marzeniach. Uważnie słuchały wskazówek pisarki, i zaangażowaniem z wykorzystaniem różnych różnych materiałów powstały piękne prace (które są do obejrzenia w bibliotece) oraz na portalu społecznościowym pisarki. Na koniec spotkała się z dorosłymi czytelnikami, opowiadając o historii i początkach swojej pracy z książką. Po interesującej prelekcji oraz .dyskusji , można było nabyć jej książki z dedykacją.

Danuta Błażyńska Więcej „Spotkanie z pisarką Moniką Sawicką.”

Informacja dla przedsiębiorców

Więcej o: Informacja dla przedsiębiorców

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

49 1240 1037 1111 0000 0692 3855 Więcej „Informacja dla przedsiębiorców”

Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Więcej o: Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 • Państwowa Inspekcja Pracy,

 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r

Zapytanie ofertowe

Więcej o: Zapytanie ofertowe
 1. Zamawiający: Gmina Gniewoszów
 2. Przedmiot zamówienia : Audyt funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gniewoszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Gniewoszowie.
 3. Termin realizacji zamówienia:zakończenie do 30.06.2017 r.
 4. Istotne warunki zamówienia : wymagania dla audytora: wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: finanse,ekonomia,prawo,administracja
  spełnianie wymagań określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.),
  co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z audytem wewnętrznym ,
  co najmniej 5-letnie doświadczenie w administracji publicznej
  dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zakresie audytu/zarządzania ryzykiem.
 5. Sposób przygotowania oferty. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Audyt funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gniewoszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Gniewoszowie.” Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego, pok nr 11, przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub kurierem.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 31.01.2017 do godz 12:00, oferta w ww. dacie musi znaleźć się u zamawiającego .Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szafranek,gmina@gniewoszow.pl, faks 48 62 15 046,
tel. 48 62 15 003 w. 27

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie zatrudni lekarza

o specjalności internista/medycyna rodzinna.

W celu uzyskania informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego

pod numerem telefonu (48) 621 50 16.

25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Gniewoszów

Więcej o: 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Gniewoszów

W niedzielę – 15 stycznia 2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole trzynasty raz organizowała kwestę oraz imprezę kulturalno – rozrywkową w ramach 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszki – Magdalena Bartosiewicz, Jolanta Koziara, Magdalena Szafranek i Weronika Szafranek zbierały pieniądze do puszek przed kościołami w Gniewoszowie, Oleksowie, Sarnowie i Wysokim Kole już od 8.30. Impreza w szkole rozpoczęła się o godz. 14.00. Uświetniły ją występy uczniów i absolwentów PSP w Wysokim Kole. Program artystyczny przeplatano licytacją gadżetów, które otrzymaliśmy na ten cel od Wójta Gminy Gniewoszów, Starosty Kozienickiego, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienice oraz prywatnych darczyńców. Więcej „25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Gniewoszów”

Do góry