Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę.

Złożenie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie.

W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie wraz ze zgodą wypełnia rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia pełnoletniego dokumenty wypełnia on sam.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina Gniewoszów będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Osoby spełniające kryteria uczestniczenia w projekcie mogą pobrać i złożyć do dnia 29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów pokój numer 12 – sekretariat (w godzinach pracy urzędu)  odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA!Gmina będzie weryfikowała oświadczenia złożone przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności. W szczególności, będzie weryfikowane, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. W tym celu gmina będzie korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jej zasobach.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy Gniewoszów po terminie, tj. po 29.10.2021 r. nie zostaną zakwalifikowane do Programu.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do oświadczenia.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania:


Oświadczenie rodzica PPGR

Oświadczenie pełnoletniego ucznia