Informacja o LV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o LV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu:

31 stycznia 2024r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024 – 2031;

b) w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIV/319/23 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok;

c) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028;

d) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat , a także trybu ich pobierania;

e) w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gniewoszów na 2024r.;

f ) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewoszów na 2024r.;

g) w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich mieszkańców gminy Gniewoszów, na których mają być dokonane wybory sołtysów i rad sołeckich.

6. Pytania i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.