Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w Rozdziale 6.

Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego:

  1.  Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Rady Gminy w Gniewoszowie numer XXIV/164/2017, która została opublikowana poniżej:

https://archiwum.gniewoszow.pl/bip.gniewoszow.pl/upload/Uch_XXIV_164_2017.pdf

Poniżej zamieszczamy wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym wraz ze wzorami załączników (oświadczeń).

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o zatrudnieniu

oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych