Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w Rozdziale 6.

Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego:

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych Kryteria te mają jednakową wartość.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Rady Gminy w Gniewoszowie numer XXIV/165/17, którą publikujemy poniżej:

https://archiwum.gniewoszow.pl/bip.gniewoszow.pl/upload/Uch_XXIV_165_2017.pdf

Poniżej wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej, dla której Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym wraz załącznikami (oświadczeniami).

zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły podstawowej

oświadczenie o miejscu zatrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I:

terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I