Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Gniewoszów w 2024r.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Gniewoszów w 2024 r zostanie przeprowadzona w terminie 27 marca w Kozienicach przy ul. Bohaterów Studzianek 30 (świetlica nad jeziorem Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS)

Kto podlega kwalifikacji wojskowej

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023: 
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248), przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kiedy należy zgłosić się do kwalifikacji wojskowej

Ważne! Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobligowane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba kończy 60 lat życia.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny). 

Osoby niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą być zwolnione z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej po spełnieniu nw. warunków:

 • doręczenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przed terminem stawiennictwa dokumentacji medycznej określającej stopień niepełnosprawności (niezdolności),
 • powiadomienie właściwego terytorialnie szefa wojskowego centrum rekrutacji o tym doręczeniu.

W imieniu tej osoby wszelkich czynności w tym zakresie może dokonać osoba uprawniona (tj.: rodzic, przedstawiciel prawny) przedstawiając Komisji niezbędne dokumenty. Takie osoby przyjmowane będą poza kolejnością.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa i jaki jest jej cel

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest ocena zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. W ramach kwalifikacji wykonuje się następujące czynności:

 1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 2. ustalenie zdolności do służby wojskowej;
 3. założenie ewidencji wojskowej;
 4. przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej; 
 5. wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
 6. nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Na podstawie przeprowadzonych badań, powiatowe komisje lekarskie orzekają o zdolności do służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdrowia:

A — zdolny do czynnej służby wojskowej;

B — czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;

D— niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

E — trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

Co należy zabrać ze sobą zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej:

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zwrot kosztów stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej

Osobom, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej:

 1. z tego powodu nie otrzymały wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki. Rekompensata przysługuje za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 2. przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 

Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni po terminie stawiennictwa na kwalifikację wojskową.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny /Dz.U. z 2024 r. poz. 248/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej /Dz.U. z 2023 poz. 440 z późn. zm./

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. /Dz.U. z 2023 poz. 2473/

 

Załączniki:

1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

2. Wniosek o wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki

3. Zaświadczenie pracodawcy