Ogłoszenie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać przyznana pomoc w formie wsparcia przez rodziny wspierające.
Rodzina wspierająca przy współpracy z asystentem rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Z rodzina wspierającą wójt gminy zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodzinę wspierającą .

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że prowadzi nabór rodzin chętnych na pełnienie funkcji rodzin wspierających.

Szczegółowe informacje w siedzibie Ośrodka.

Kierownik GOPS
Bogdan Przychodzeń