Aktualności

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Więcej o: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn o zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późno zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego: Więcej „Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego”

„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Więcej o: „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem  Naukowym  Scholar  ogłosiła  IX edycję konkursu „Polska wieś  –  dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.  
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:  

 1. Prace naukowe  (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe  i  inne nienależące do  tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.  

Więcej „„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ””

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

W związku z brakiem zainteresowania wśród interesantów wydłużonym czasem pracy urzędu gminy, związanym z możliwością składania informacji podatkowych w związku z prowadzoną modernizacją gruntów i budynków na terenie Gminy Gniewoszów rezygnuje się z wydłużonych dyżurów w poniedziałki i czwartki.

 

Floriany

Więcej o: Floriany

Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

Więcej nagród w Konkursie FLORIANY!

Teraz zgłoszenia nadsyłać mogą zarówno zespoły tworzone przez OSP i partnerów, jak też OSP, które zrealizowały projekty samodzielnie.

Więcej czasu na nadsyłanie zgłoszeń!
Termin upływa 28 lutego 2017 r.

Z radością informujemy, że na wniosek Ochotniczych Straży Pożarnych organizatorzy rozszerzyli zakres Konkursu FLORIANY o inicjatywy podejmowane samodzielnie przez OSP, ustanawiając dodatkowe nagrody i statuetki za najlepsze projekty zrealizowane w latach 2015–2016. W związku z tym przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych do 28 lutego br. Czekamy na Was!
Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie floriany.zosprp.pl w zakładce KONKURS.

Zawiadomienie

Więcej o: Zawiadomienie

O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD l LUTEGO 2017 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r, poz. 250 ze zm.) zawiadamiam:

Rada Gminy w Gniewoszowie uchwałą Nr XXIII.15.1116 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty określiła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Więcej „Zawiadomienie”

Spotkanie z pisarką Moniką Sawicką.

Więcej o: Spotkanie z pisarką Moniką Sawicką.

W poniedziałek w naszej gminie gościła autorka kilkunastu książek Pani Monika Sawicka. O godz. 10:30 spotkała się z przedszkolakami, którym opowiadała jak powstaje książka. Przykładem była przez nią napisana książeczka „O Kajtku szczęściarzu”, czytała jej fragmenty i zadawała dzieciom pytania, na które chętnie odpowiadały. Następnie przeprowadziła warsztaty z uczniami kl. VI ze Szkoły Podstawowej z Gniewoszowa oraz Wysokiego Koła zatytułowane: „Książka moich marzeń”. Dzieci w kilku osobowych grupach samodzielnie wykonywały książki o swoich marzeniach. Uważnie słuchały wskazówek pisarki, i zaangażowaniem z wykorzystaniem różnych różnych materiałów powstały piękne prace (które są do obejrzenia w bibliotece) oraz na portalu społecznościowym pisarki. Na koniec spotkała się z dorosłymi czytelnikami, opowiadając o historii i początkach swojej pracy z książką. Po interesującej prelekcji oraz .dyskusji , można było nabyć jej książki z dedykacją.

Danuta Błażyńska Więcej „Spotkanie z pisarką Moniką Sawicką.”

Informacja dla przedsiębiorców

Więcej o: Informacja dla przedsiębiorców

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

49 1240 1037 1111 0000 0692 3855 Więcej „Informacja dla przedsiębiorców”

Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Więcej o: Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 • Państwowa Inspekcja Pracy,

 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r

Zapytanie ofertowe

Więcej o: Zapytanie ofertowe
 1. Zamawiający: Gmina Gniewoszów
 2. Przedmiot zamówienia : Audyt funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gniewoszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Gniewoszowie.
 3. Termin realizacji zamówienia:zakończenie do 30.06.2017 r.
 4. Istotne warunki zamówienia : wymagania dla audytora: wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: finanse,ekonomia,prawo,administracja
  spełnianie wymagań określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.),
  co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z audytem wewnętrznym ,
  co najmniej 5-letnie doświadczenie w administracji publicznej
  dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zakresie audytu/zarządzania ryzykiem.
 5. Sposób przygotowania oferty. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Audyt funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gniewoszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Gniewoszowie.” Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego, pok nr 11, przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub kurierem.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 31.01.2017 do godz 12:00, oferta w ww. dacie musi znaleźć się u zamawiającego .Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szafranek,gmina@gniewoszow.pl, faks 48 62 15 046,
tel. 48 62 15 003 w. 27

Do góry